Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Dofinansowanie wymiany pieców oraz modernizacji źródeł energii cieplnej

  • kancelaria

W trosce o ochronę powietrza w Gminie Kosakowo oraz w związku z zapytaniami Mieszkańców o możliwość wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, Gmina Kosakowo, rozważna wystąpienie z wnioskiem (zbiorczym) o dofinansowanie do WFOSIGW  w Gdańsku na podstawie indywidualnych wniosków mieszkańców.

Wzory do pobrania:


Wniosek wraz z dokumentacjąWniosek indywidualny mieszkańca o dofinansowanie

Załączniki: (Aktualizacja)

Zestawienie planowanych wydatków

Upoważnienie do złożenia wniosku

Planowany efekt ekologiczny

Oświadczenie/ własność/ likwidacja/ trwałość /dokumentacja

Oświadczenie os fiz, vat, de minimis

Dokumentacja fotograficzna

Oświadczenie- dane osobowe

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania prosimy o składanie/przesyłanie wniosków do Gminy w terminie do 16.04.2018 r. na adres Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo

W ramach Programu Czyste Powietrze,
możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Kosakowo, będące właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego na: zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

 – kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym

– źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – klasa 5 – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe)

– podłączeniem do sieci ciepłowniczej

– elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Kwota dotacji dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 35 %  kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż:

  1. a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

– 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę ( 30 % kosztów kwalifikowalnych z WFOSIGW oraz 5% kosztów kwalifikowalnych przez Gminę) , dla przykładu dla inwestycji o łącznej wartości 16 666,67  -11 660  zł to środki własne, natomiast dla inwestycji o łącznej wartości 10 000, łączne dofinansowanie może wynieść ok. 3500, a środki własne – 3500 zł)

– 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny   ( do 35 % kosztów kwalifikowalnych) ,

  1. b) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła  ( do 35 % kosztów kwalifikowalnych) ,
  2. c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

– 30 000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem  ( do35 % kosztów kwalifikowalnych) ,

-50 000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem (do 35 % kosztów kwalifikowalnych) ,

  1. d) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków

– 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją ( do 35 % kosztów kwalifikowalnych) ,

            Ostateczna kwota dofinansowania, ze względu na duże zainteresowanie konkursem w województwie pomorskim będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu przez WOFŚiGW i może być niższa.

W ramach wniosku można ujmować koszty kwalifikowane zadania, które będą stanowiły wydatki poniesione na:

  1. a) dokumentację i nadzór techniczny,
  2. b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
  3. c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
  4. d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
  5. e) wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.

  Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy.

W związku z zasadami programu osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania prosimy o wstrzymanie się od dokonywania inwestycji – zakupu nowych urządzeń oraz likwidacji starych pieców do czasu decyzji o wyborze wniosków i podpisania umowy.

Zakres i wartość inwestycji we wskazanych przez Państwa wnioskach będzie podlegała ocenie na etapie składania wniosków a następnie będzie podstawią do wyliczenia dofinansowania. Ich wykonanie będzie weryfikowane również po realizacji inwestycji na etapie rozliczenia i wypłaty dofinansowania.

Wraz z wnioskiem, należy złożyć Planowany/Osiągnięty zbiorczy efekt ekologiczny, w formie formularza. Należy w nim przedstawić emisję zanieczyszczeń pyłów  w Mg/rok (NOx, , CO2, SO2,, CO ),

przed modernizacją i po modernizacji.

Zgodnie z zasadami programu, nie będą refundowane wcześniejsze zakupy urządzeń przed podpisaniem umowy. Dofinansowanie zostanie wypłacone na inwestycje wykonane na podstawie umowy i faktury.

Do obowiązków uczestnika projektu będzie należało również wykazanie efektu ekologicznego: po realizacji inwestycji oraz zachowanie trwałości inwestycji na okres wskazany w umowie.

Wystąpienie Gminy z wnioskiem zbiorczym o dofinansowanie będzie uzależnione od ilości osób zainteresowanych. W związku z zastrzeżeniem przez WFOSIGW możliwości odwołania konkursu lub też w zw. W wypadku nie wystarczającego zainteresowania.

Dofinansowane zostaną zadania przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Regulamin konkursuRegulamin CZYSTE POWIETRZE-2018

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania