Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Zarządzanie kryzysowe

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejawnych oraz inspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
kmdr por. w st. spocz. Bogdan Kacprowicz
pok nr 209 II piętro, tel. 660-43-36, e-mail oc@kosakowo.pl
tel. 664 928 121

Podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.  

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających pojęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instrukcje o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zorganizowany w celu  – zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych – oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń.

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą środków masowego przekazu oraz systemów akustycznych, w tym syren alarmowych, których pracą sterują centrale alarmowe rozmieszczone w miastach i gminach. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach , z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najbardziej zaludnionych.

W Gminie Kosakowo centrala i syrena alarmowa zamontowane są w budynku Urzędu Gminy. W kolejnych latach planowana jest instalacja kolejnych dwóch syren w m. Rewa i Dębogórze.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.


WYKAZ KONTAKTÓW ZAMIESZCZONY W PLANIE  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DLA GMINY KOSAKOWO

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  WSPIERAJĄCE URZĄD GMINY KOSAKOWO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon, fax, e-mail

Zarządzający

1.

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych PEKO

Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

tel.: 58 625-47-47
e-mail
pukpeko@op.pl

Zdzisław Jaroni
605-049-585

2.

Straż Gminna

Kosakowo,
ul. Fiołkowa 7B

tel.: 58 732-50-11

Wojciech Krupiński
606-428-652

3.

Ochotnicza Straż Pożarna

Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

tel.: 998
58 679-13-15

Michał Kulig
696-486-515

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Mosty,
ul. Szkolna 16

tel.: 58 679-13-21
fax: 58 679-11-82
e-mail: spmosty@wp.pl

Dyrektor
Anna Szymborska

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Dębogórze,
ul. Pomorska 17

tel.: 58 679-13-25

Dyrektor
Halina Foltynowicz

6.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Kosakowo,
ul. Wiejska 11
Pogórze,
ul. Szkolna 15

tel.: 58 665-76-30

Dyrektor
Rafał Juszczyk

 

WYKAZ  SŁUŻB, INSTYTUCJI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW BIORĄCYCH  UDZIAŁ W ZAPOBIEGANIU I USUWANIU SKUTKÓW ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ W SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH

Lp.

Nazwa jednostki współdziałającej

Adres

Nr tel.

Przepisy prawne / podpisane porozumienia / zawarte umowy

1

Ochotnicza Straż Pożarna

81-198 Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

998
58 679-13-15

  • art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 );

 

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO

81-198 Kosakowo
ul. Chrzanowskiego 44

58-625-47-47

 

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kosakowie

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 55

58 679-13-23

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn.  18. 04. 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  ( Dz.  U  Nr  62  poz. 558 )

4

Nadleśnictwo Gdańsk

91-006 Gdynia,
ul. Morska 200

58 667-42-50

 – art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r.
o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62          
poz. 558 )

5

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku

84-100 Puck
ul. Armii WP 16

58 673 03 41
507 159 482

– protokół  uzgodnień pomiędzy wójtem
a z-cą Powiatowego Inspektora
– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn. 18. 04. 2002  r. o stanie klęski  żywiołowej  ( Dz. U. Nr  62 poz. 558 )

6

Komenda Powiatowa PSP
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Mestwina 11

 

998;
58 673 04 50;
f. 58 763 27 97

    – protokół uzgodnień pomiędzy wójtem , a Komendantem KP PSP .;

-art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r.           o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62         poz. 558 )

7

Dyżurny Centrum       Powiadamia  Ratunkowego
KP PSP

998;  999;
k. 112

8

Komenda Powiatowa Policji
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Dworcowa 5

997;
58 674-52-20,22
k. 112,

 – protokół uzgodnień pomiędzy wójtem  a Komendantem Komisariatu Policji  .;

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn.  18.  04.  2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62   poz. 558 )

9

Komisariat Policji
Kosakowo

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 63

997;
58 679-13-97

10

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Pucku

84-100 Puck  
ul. Wejherowska 38

58 673 10 90
58 673 06 86

– art. 17 ust. 1  Ustawy  z  dn. 18. 04. 2002  r. o stanie klęski  żywiołowej  ( Dz. U. Nr  62 poz. 558 )

11

ENERGA
Gdańska Kampania Energetyczna S.A.

 

tel. alarmowy – 991
sms o treści
AWARIA-3991

  •  art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 );

12

ANTEX-
Usługi elektryczne

81-198 Mosty
ul. Kasztanowa 2

501-363-031

– umowa pomiędzy Gminą Kosakowo ,a firmą ANTEX

13

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

80-807 Gdańsk
ul. Pohulanka 2

58 301 62 67-68

–  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ),
–   Ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 poz. 558)

14

Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa  Powiatowego
w Pucku

84 – 100 Puck
ul. Kolejowa 7B

58 673 38 37

  • Ustawa z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 ),
  • Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590).

15

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – Gdańsk

80 – 810 Gdańsk
ul. Okopowa 21 / 27

58 302 32 32
58 305 89 68;
58 307 72 04;

  • Ustawa z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U Nr 62 poz. 558 ),
  • Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 ).