Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Projekty

Pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zajmuje się pracownik Biura Realizacji Projektów:

Dominika Grymajło 58 660 43 03, uefundusze@kosakowo.pl


“Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki”

W dniu 17.10.2018 r.  na Uniwersytecie Gdańskim  nastąpiło uroczyste podpisanie  umowy na dofinansowanie  Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania to blisko 1,4 mln.


Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Nazwa zadania;  Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

 • Koszt kwalifikowany zadania: 1 705 076,00 zł, Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka o wysokości 1 225 270 zł ,
 • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy pożyczki z WFOSiGW z 2018 r.

 • Opis zadania:

Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  na ulicy Leśnej i Szkolnej, z podłączeniem wpustów deszczowych. Inwestycja ma ograniczyć dopływ zanieczyszczeń wód przybrzeżnych Zat. Gdańskiej oraz do wód powierzchniowych w zlewni Zagórskiej Strugi. Obniży się również zagrożenie/możliwość podtopień ulic powiatowych i gminnych w tym objętych opieką konserwatorską.

Realizacja zadania jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców i radnych. Ponadto niniejsze zadanie znajduje się na liście priorytetowych inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych w Gminie Kosakowo.

Inwestycja przyczyni się do prawidłowego zagospodarowania   wód opadowych i roztopowych oraz wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.                                                  

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 


Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach

Tytuł  operacji: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014—2020 oraz ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej  Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wchodzącej w skład realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Wartość operacji 11 337,40, –  dofinansowanie w wysokości 8 503,05 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich: 7227,59 zł

Cele operacji to promowanie dziedzictwa rybackiego i morskiego oraz wiedzy o nim wśród mieszkańców i turystów poprzez przygotowania i dystrybucję małej publikacji pn.:„Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

Projekt stanowi działanie promocyjno-edukacyjne. W wyniku operacji powstała mała publikacja opisuje dostępna w formie papierowej i elektronicznej (tekstowej i audio) na płytach cd/dvd oraz do pobrania na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kosakowo:  gminakosakowo.pl

Zapraszamy do lektury

Mała Publikacja Gminy Kosakowo


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP Kosakowo

Gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie z  Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Kosakowie  w ramach Programu I Priorytetu III B z Funduszu Sprawiedliwości na 2018 r. na projekt pn.: Wyposażenie jednostki OSP z terenu Gminy Kosakowo w wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,

W ramach dotacji zostaną zakupione i przekazane OSP wyposażenie i sprzęt, które będą służyły do ratowania życia ludzkiego na miejscu wypadków.

 

Dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

 

 


Budowa amfiteatru Letniego w Rewie z zagospodarowaniem terenu – etap I”, w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie otrzymał projekt Budowa amfiteatru Letniego w Rewie z zagospodarowaniem terenu – etap I”, w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,

 W ramach tego etapu zostanie uporządkowany i wyposażony w ciągi komunikacyjne oraz małą architekturę i tablice edukacyjne teren wokół planowanego w przyszłości amfiteatru w Rewie. Zadanie to przyczyni się do stworzenia ogólnodostępnego obszaru rekreacyjnego, co przyczyni się zgodnie z założeniami LSR do zmniejszenia antropopresji na obszary przyrodniczo cenne.

 Termin zakończenia projektu planowany do końca roku 2018 r., przyznane dofinansowanie w wysokości do ok. 300 000 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r.


Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie  uzyskał  projekt  Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

W ramach którego zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren w pobliżu świetlicy. Powstanie Skansen Mechelinki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący morskie i rybackie dziedzictwo Mechelinek, przyczyniając się zgodnie z założeniami LSR do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego.

Termin zakończenia projektu planowany do końca roku 2018 r., przyznane dofinansowanie w wysokości do ok. 300 000 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r.


Dofinansowanie wymiany pieców oraz modernizacji źródeł energii cieplnej  

W trosce o ochronę powietrza  Gmina Kosakowo, rozważna wystąpienie z wnioskiem (zbiorczym) o dofinansowanie do WFOSIGW  w Gdańsku na podstawie indywidualnych wniosków mieszkańców.

Nabór wniosków od mieszkańców w terminie do 16.04.2018 r.  

 

Więcej informacji na: http://archiwum.gminakosakowo.pl/aktualnosci/dofinansowanie-wymiany-piecow-oraz-modernizacji-zrodel-energii-cieplnej/


„Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości  Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.”

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej

W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyjnego przystani do obsługi ruchu na pomoście cumowniczym. Planujemy  roboty budowlane i modernizacyjne. W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji.

Wójt Jerzy Włudzik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu, na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 1,4 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstaną: zaplecze organizacyjno-socjalne przystani żeglarskiej (tzw. bosmanat) oraz zostanie przedłużony istniejący pomost cumowniczy, celem zwiększenia ilości korzystających jednostek.

Planowany termin realizacji to 2018-2019 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego” Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://dt.pomorskie.eu/petla-zulawska-rozwoj-turystyki-wodnej-etap-ii

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów.
Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.
W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Gm. Jastarnia, Krokowa, Miasto Pucki jest Gmina Kosakowo. O łącznej wartości 14,8 mln zł (9,3 mln dofinansowania). Na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 63,70% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 800 tys. zł w zakresie połączenia projektowanych odcinków – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, która wpisując się w program o zasięgu województwa zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą M. Gdynia i Puck.

Planowany termin realizacji: 2018 – 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Mała Publikacja

Kolejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyska dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.

Umowa o dofinansowanie została podpisania dn. 16.01. 2018 r. Termin zakończenia planowany na czerwiec 2018 r.

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego poprzez przygotowanie i dystrybucję publikacji.


Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofinansowanie w kwocie do 3 000 000 zł.

Termin realizacji zadania to 31.12.2017 r.


Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zakres: Przystań rybacka składa się z części lądowej i morskiej.  W skład części lądowej wchodzą: budynek warsztatu łodziowego z zapleczem socjalnym, 10 boksów rybackich zlokalizowanych w 5-u budynkach oraz budynek hali sprzedaży ryb wraz z chłodnią i wytwórnią lodu oraz plac manewrowo-składowy. W części morskiej znajdują się pomost żelbetowy o długości z pokładem drewnianym, posadowiony na palach. Jest tu także pomost cumowniczy o konstrukcji stalowej o wraz z wyposażeniem: połączony z pomostem żelbetowym, z urządzeniem do transportu skrzyń.

Zadanie zakończono: w 2015r.

Dofinansowanie unijne do100% kosztów kwalifikowalnych,

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich

Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz higieny pracy rybaków korzystających z mirskiej przystani rybackiej w Mechelinkach poprzez montaż dalby stalowej, 5 szt. wciągarek i 10 szt. rolek.

Źródło finansowania:   Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Kompleks Sportowy  w Kosakowie

Ministerstwo Sportu dofinansowało część sportową Gimnazjum.

Hala sportowa pokryta jest charakterystycznym dachem łukowym, funkcjonuje w niej boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano też możliwość podziału boiska trzema kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną tablicą do gry w koszykówkę. Hala wyposażona jest w trybuny rzędowe, z możliwością złożenia są przewidziane na ok. 200 osób.

Pływalnia z sześcioma torami pływackimi wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców gminy. Powstanie również boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz torem do pchnięcia kulą. dofinansowanie


Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych, tzw. outdoor fitness.

Zakres: : w ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu 4 zestawów zewnętrznej rekreacji ruchowej (otudoor fitness), zawierających następujące urządzenia: wyciąg górny, Twister-wahadło, wioślarz, biegacz oraz orbitrek, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie –placach z kostki.

Zadanie zakończono: połowa 2015r.

Dofinansowanie unijne do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.87 342zł.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”


Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach.

Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy:

 • ciąg pieszy,
 • amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny,
 • podest i schody na plażę,
 • oświetlenie terenu,
 • zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Planowany termin zakończenia zadania: druga połowa 2015r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dofinansowanie unijne do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1 500 000 zł.


Wyposażenie świetlicy  w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader.  Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: aktywizacja społeczna oraz poprawa życia mieszkańców  – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, sprzyjających integracji kulturalnej oraz kontaktom społecznym poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej o charakterze regionalnym.

Świetlica ma charakter regionalny, tzn. nastawiony na kultywowanie i promocję tradycji i kultury kaszubskiej. Jako jedyna ze świetlic w Gminie Kosakowo posiada pracownię rękodzieła – zaplecze działań twórczych. Rozwiązanie to było przyczyną sukcesu projektu w konkursie.

W ramach niniejszego zadania dokonano zakupu i montażu wyposażenia w nowo wybudowanej świetlicy w Suchym Dworze zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz: wyposażenie pomieszczeń świetlicy, zaplecza zajęć twórczych – pracownia rękodzieła, szatni oraz zaplecza kuchennego, magazynowego oraz sanitarno-porządkowego.

Serdecznie zapraszamy do nowej świetlicy sołeckiej.


Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii

Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało doposażone w zestaw siłowni zewnętrznej, tzw. outdoor fitenss, dzięki realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja –doposażenie boisko sołeckiego w urządzenia do rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness. Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie wyniosło 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy Kosakowo oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprze doposażenia znajdującego się w otoczeniu stawu w Dębogórzu boiska sołeckiego w urządzenia siłowi zewnętrznej  -outdoor fitness.

W ramach tej inwestycji dokonano zakupu i montażu zestawu otudoor fitness: zawierającego następujące urządzenia: biegacz, wioślarz, orbitrek, twister, wahadło oraz siedziska, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie.  

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na nowym obiekcie.


Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Zakres: 

W ramach projektu planujemy następujące prace:

 • zagospodarowanie terenu,
 • budowa nawierzchni utwardzonych,
 • oświetlenie terenu,
 • mała architektura (ławki, kosze, przystanek autobusowy, sprzęt sportowy – outdoor fitness) oraz altana, rampy, pergole,
 • zagospodarowanie terenów zielonych przez nasadzenia drzew, krzewów oraz trawy.

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Planowana wartość zadania:  1546 876,16 w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 650 000 zł

Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


„Uczeń – najlepsza inwestycja”

Po feriach zimowych ruszył kolejny etap Projektu pn. „Uczeń – najlepsza inwestycja”, skierowany do uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych w Dębogórzu i Pogórzu. Dzieci biorą udział w pozaszkolnych zajęciach z matematyki, przyrody, naukowo-technicznych i sportowych oraz z języka angielskiego. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się także warsztaty naukowo-techniczne zorganizowane w formie atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych. Dotychczas dzieci zwiedziły wystawę zwierząt egzotycznych i helskie fokarium oraz odbyły warsztaty z zakresu ekologicznego gospodarowania odpadami i uzdatniania wody. W najbliższym czasie planuje się także wizytę w gdańskim zoo, w gdyńskim oceanarium, wycieczkę nad Kanał Elbląski i do obu trójmiejskich parków naukowo-technologicznych oraz warsztaty astronomiczne i z robotyki. Kiedy tylko zima opuści nas na dobre, dzieci ruszą z leśniczym na piesze wycieczki po lesie, by pod okiem eksperta odkrywać tajniki polskiej przyrody.

W całym okresie realizacji tj. od listopada 2011r. do lutego 2014r. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 300 uczniów obu szkół. Na bieżąco ze środków unijnych obie placówki doposażane są w pomoce dydaktyczne, które pozwalają na prowadzenie zajęć edukacyjnych w sposób atrakcyjny i zachęcający do nauki nawet najbardziej opornych. W ramach Projektu zakupiono na potrzeby obu jednostek zaawansowane technologicznie tablice multimedialne z oprogramowaniem, które stanowią nowoczesne narzędzie pracy w szkole. W zeszłym tygodniu ze środków Projektu zorganizowano szkolenie z zaawansowanej obsługi tychże tablic , co pozwoli nauczycielom na wykorzystanie wszystkich możliwości tych urządzeń, czym z pewnością uatrakcyjnią ofertę edukacyjną gminnej szkoły.

Projekt „Uczeń – najlepsza inwestycja” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


„Staw integruje – zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno

 Cel projektu: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie rekreacji oraz integracji społecznej przez zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej ( w tym outdoor fitness).

Zakres: W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń społeczna sprzyjająca rekreacji, podnosząca estetykę miejscowości. Współgrająca i uzupełniająca pozostałe elementy miejscowości, w sąsiedztwie skwerku oraz otoczenia Gminnego Domu Kultury.

Na projekt składają się: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pierwoszynie, wykonanie nasadzeń, krzewów i roślin zielonych, urządzenie trawników, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu ( m.in. ławki, kosze na śmieci) oraz montaż zestawu outdoor fitness, tj. zestawu do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.

W ramach projektu planujemy następujące prace:

 •  prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu,
 • gospodarowanie zielenią (m.in. nasadzenia roślinne, krzewy, trawniki),
 •  przygotowywanie chodników i ścieżek
 • oświetlenie terenu,
 •  elementy wyposażenia terenu ( m.in. ławki, kosze na śmieci, barierki zabezpieczające
 • zestaw OUTDOOR FITNESS (zakup i montaż na utwardzonym terenie)

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Planowana wartość zadania: 244 506,97 w tym dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 99 393,00

Zaawansowanie zadania:

Koniec 2012 r. – podpisanie umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

I Kwartał 2013 r. –  postępowania przetargowe na projekt wykonawczy.


Instrumenty z Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury przyznało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne. Celem projektu jest zakup klasycznych instrumentów muzycznych oraz propagowanie wykorzystania do działań kulturalnych Gminy Kosakowo. Projekt zrealizowano do końca r. 2012.

Rewitalizacja Zabytkowej Alei  Lipowej w Mostach

Cel projektu: Stworzenie obszaru służącego rekreacji i integracji społecznej w miejscu o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Mosty poprzez realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej w Mostach”.

Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej zlokalizowanej w Mostach. Aleja, pochodząca z XVIII w wyniku realizacji projektu stanie się miejscem rekreacji i integracji społecznej mieszkańców. Poprawi się jej stan techniczny i estetyka otoczenia. Będzie doskonale uzupełniać strefę rekreacyjną, łącząc się z przylegającym, wcześniej urządzonym skwerem w Mostach.

Zakres: (zgodnie z programem określonym w dokumentacji):

 •  gospodarowanie zielenią i drzewostanem,
 •  przygotowywanie podbudów i wykonanie nawierzchni brukowych,
 • oświetlenie terenu, 
 •  elementy wyposażenia terenu i małej architektury,
 •  pomocnicze prace rozbiórkowe elementów,

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

          

Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej w Mostachwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Pakiet Startowy – Program Rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2.edycja

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cel Projektu: wsparcie edukacyjne dla dzieci zdolnych oraz tych, którym przyswajanie wiedzy zgodnie z programem nauczania sprawia trudności; zainteresowanie uczniów nauką poprzez wykorzystanie zakupionych zestawów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych, pobudzenie w nich chęci do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz podniesienie ich samooceny.

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych z zakresu:

 • matematyki
 • nauki-techniki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • świadomości i ekspresji kulturalnej (w ramach której prowadzi się warsztaty taneczne i artysyczno – manualne)

W każdej ze szkól utworzono pięć  grup przedmiotowych z podziałem na poziom wiedzy (dodatkowa, wyrównawcza). Liczebność grup jest niewielka co umożliwia dobry kontakt na poziomie nauczyciel – uczeń.   Notuje się wysoką frekwencję na wszystkich zajęciach.

Uczestnikami Projektu są uczniowie klas V szkół podstawowych w Pogórzu, Dębogórzu, Mostach oraz uczniowie II klasy gimnazjum  w Mostach.

W przedsięwzięciu planowany jest udział 330 uczniów.

W ramach Projektu na potrzeby szkół zakupiono:

 • 4 zestawy sprzętu multimedialnego – w skład którego wchodzą wysokiej jakości tablice interaktywne wraz z projektorami, notebookami oraz oprogramowaniem. 

pomoce dydaktycznych dla uczniów oraz nauczycieli do których min. należą programy tematyczne do obsługi tablic, multimedia komputerowe, materiały dydaktyczne, słowniki językowe, atlasy, makiety, gry edukacyjne, itp Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


 Odpocznijmy razem – kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierowszyno

Cel projektu: Stworzenie przestrzeni publicznej – obszarów zieleni służących rekreacji, wypoczynkowi i integracji społeczne poprzez stworzenie miejsc o szczególnym znaczeniu w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno.

Zakres: W wyniku realizacji projektu powstały w tych miejscowościach dwa skwerki – miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców w każdym wieku. Na projekt składały się: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu.

Wartość projektu: 554 493,82 zł

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Pierwoszyno:

Mosty:


 

TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB – budowa/ przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego

Cel projektu: W wyniku realizacji projektu wzrośnie wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju turystyki poprzez wzbogacenie i podniesienie jakości oferty turystycznej w powiecie puckim i wejherowskim.

Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, gmina Kosakowo,  miasto Wejherowo, gmina Wejherowo, gmina Gniewino, gmina Krokowa

Zakres:  stworzenie 136,715 km spójnego szlaku rowerowego przez miasto Puck, gminę Puck, gminę Kosakowo, miasto Wejherowo, gminę Wejherowo, gminę Gniewino, gminę Krokowa.

Wartość projektu: 17 986 983,99 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego


 

EKO-SZKOŁA – Termomodernizacja szkół w powiecie puckim.

Cel projektu: cel główny działania a dotyczący poprawy efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz zmniejszenie strat przy dystrybucji energii.

Partnerzy: miasto Puck, gmina Puck, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Władysławowo, powiat Pucki.

Zakres:  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja ośmiu szkół powiatu puckiego o powierzchni 26 651,67 m

Wartość projektu: 7 298 335,18

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Cel projektu: Misja LGD, zdefiniowana w oparciu o wizję obszaru „Małego Morza”, stanowi swoiste „credo” działania LGD Małe Morze. Definiuje jednocześnie filozofię działania LGD, wskazując na wartości i założenia, którymi kieruje się ta organizacja, realizując założoną strategię działania. W procesie tworzenia strategii, opierając się o przeprowadzone analizy i konsultacje, zdefiniowano następującą misję LGD Małe Morze na lata 2009-2015:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze tworzy warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej.

Działania LGD prowadzone będą zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru oraz dziedzictwo kulturowe Kaszub Północnych. Misja ta wskazuje sposób, w jaki LGD Małe Morze planuje działać w celu realizacji założeń wizji obszaru w okresie realizacji strategii. Podkreśla również znaczenie dokumentu LSR jako podstawowej wytycznej do działania. Mocno zaakcentowane jest również na poziomie misji znaczenie podejścia opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz rola turystyki i rekreacji dla gospodarki regionu. Misja akcentuje również istotną rolę, jaką dla mieszkańców regionu pełni kultura kaszubska, zarówno materialna, jak i niematerialna. W oparciu o tak sformułowaną wizję i misję określone zostały cele ogólne i szczegółowe strategii, jak również poszczególne przedsięwzięcia zakładane do realizacji w latach 2009-2015 oraz lokalne kryteria oceny i wyboru operacji przez LGD.

Partnerzy: gmina Puck, gmina Kosakowo, miasto Hel, miasto Jastarnia, organizację pozarządowe, przedsiębiorcy

Zakres:  Projekt obejmuje swym zakresem mieszkańców powiatu puckiego.

Wartość projektu: 5 666 864 zł

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo

Cel projektu: Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym (tj. 3-5 lat) na obszarze gminy Kosakowo i rozwój już od najmłodszych lat umiejętności językowych, matematycznych, poprzez utworzenie alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej o innowacyjnym charakterze, które przyczyni się do podwyższenia efektywności nauczania i spowoduje szybkie wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich.

Zakres:  Projekt obejmuje swym zakresem  dzieci z gminy Kosakowo

Wartość projektu: 861 790,00 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

 


 

Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo

Cel projektu: Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych i naukowo-technicznych), które odbywać się będą na terenie gminy Kosakowo. Projekt przewiduje wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania poprzez nowoczesną ofertę szkoleniową wykraczającą poza standardowy program nauczania.

Zakres: Projekt obejmuje swym zakresem dzieci z gminy Kosakowo

Wartość projektu: 388 185,00 zł

Źródło finansowania: : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie poprzez zakup m.in: wyposażenia gabinetów metodycznych, zaplecza estradowego, systemu nagłośnienia Sali widowiskowej, systemu oświetlenia scenicznego, zestawu kinowo -konferencyjnego, pętli indukcyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa konkursy: Bajka w piosence dziecięcej i Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa. Celem projektu jest zapewnienie warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Zakres:  Miejscowość Pierwoszyno

Wartość projektu: 400 000,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju w ramach  Regionalnego  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013


Budowa płyty boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie

Cel projektu: Przedmiotem projektu realizowanego przy czynnym poparciu społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych, jest budowa boiska w Kosakowie, obejmująca wykonanie nawierzchni boiska z trawy

syntetycznej oraz zrealizowanie Turnieju Kaszubskiego. Celem projektu jest zapewnienie warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych.

Zakres:  Miejscowość Kosakowo

Wartość projektu: 395 848,52 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Pomorskiego


Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur na obszarach poza dużymi miastami. W ramach projektu przygotowana została niezbędna dokumentacja

techniczna, wybudowana i wyposażona zostanie w Dębogórzu sala gimnastyczna z zapleczem, zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu (prace prowadzone pod nadzorem inwestorskim) oraz przeprowadzona zostanie kampania promująca projekt. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy dostępu do wysokiej jakości oferty sportowo- rekreacyjnej.

Zakres: Miejscowość Dębogórze

Wartość projektu: 3 581 144,39 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH GMIN WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA ZATOKĄ PUCKĄ

Lokalna Grupa Działania Małe Morze – utworzona z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo
oraz Wójta Gminy Puck decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego została wybrana do realizacji „Lokalnej Strategii Rozwoju Kaszubskich gmin wiejskich położonych nad Zatoką Pucką”.

W latach 2009-2013 na terenie Gminy Puck i Gminy Kosakowo zrealizowane zostaną projekty złożone w szczególności przez samorządy, organizację pozarządowe, przedsiębiorców, rolników.

Szczegóły dotyczące działalności LGD oraz planowanych naborów wniosków można znaleźć na stronie www.lgd-malemorze.pl lub pod nr telefonu 0 58 660 43 03.